Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Winactie Gouden Eeuw-diner (hierna “Actie”).

1. Algemeen

De Actie wordt georganiseerd door DPG Media gevestigd en kantoorhoudende te 1018 LL Amsterdam aan de Jacob Bontiusplaats 9 (hierna “DPG Media”) 
De Actie bestaat uit het maken van de Heel Holland Bakt quiz.

De Actie loopt door tot en met 16-12-2019 (hierna “Actieperiode”). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.
DPG Media is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op deze site worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

Een deelnemer is een natuurlijk persoon en het is niet toegestaan om met meerdere accounts deel te nemen aan de actie.
DPG Media mag wijzigingen op de website doorvoeren, is niet verplicht daarover te corresponderen en is niet aansprakelijk voor geleden schade door deze wijziging.


2. Deelname

Elk in Nederland woonachtig natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.
Om deel te nemen aan de Actie dient een deelnemer zijn persoonsgegevens achter te laten.

Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn.

Elke deelnemer mag meerder malen deelnemen aan deze actie. Aan deelname zijn geen kosten verbonden
DPG Media is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

3. Prijzen
Alle deelnemers maken kans op: de prijs als omschreven in de prijsomschrijving. 
Winnaars ontvangen uiterlijk op 17 december 2019 persoonlijk bericht per email. 

Aanwijzing van de winnaars geschiedt aan het eind van de Actieperiode. Aanwijzing van de prijswinnaar(s) geschiedt met behulp van een onpartijdig computerprogramma. 

De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.
De prijzen kunnen niet in geld worden uitgekeerd. Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar.
Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.

DPG Media neemt de over de prijzen eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

4. (Persoons)gegevens & publiciteit

De door een deelnemer verstrekte (persoons-)gegevens worden door DPG Media gebruikt ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de deelnemer te kunnen informeren over de Actie en over een eventueel gewonnen prijs, en voor promotionele doeleinden, eventueel in combinatie met derden. Meer informatie in ons privacy-statement. 
Indien de deelnemer de optin voor de redactionele nieuwsbrief aanvinkt, worden de door deelnemer verstrekte persoonsgegevens hiervoor gebruikt.


5. Overig

In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door DPG Media.
DPG Media behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

DPG Media en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.
Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
Eventuele vragen of klachten over de Actie kunnen per e-mail ingediend worden aan internet@ad.nl (edited)